Provozní řád

aktualizovaný, od 25. 3. 2022

 1. Blešák na vzduchu Kolín (dále jen “trh”) je bazar a setkání organizované neformální skupinou dobrovolníků, dvěma fyzickými osobami, (dále jen “pořadatel”) jako soukromá, nezisková akce s hlavním zaměřením na prodej/rozdávání/výměnu/nákup použitého zboží.
 2. Veškeré osoby, které se zúčastňují trhu, obchodují a pohybují se na něm dobrovolně a plně na vlastní zodpovědnost. Rodiče zodpovídají za děti.
 3. Pořadatel nezodpovídá za bezpečí a zdraví osob přítomných na trhu.
 4. Posláním (zaměřením) blešáků je podporovat znovuvyužívání nepotřebných věcí a podpora komunitního a kulturního života v Kolíně, podpora lokálních výrobců a prodejců, neziskových organizací, setkávání a seznamování aktivních lidí z regionu.
 5. Osoba/organizace, která chce na tomto trhu prodávat nebo rozdávat svůj majetek/zboží (dále jen “prodejce”) a osoba, která trh navštívila nebo od prodejce nakupuje (dále jen „nakupující“) jsou vázány Provozním řádem Blešáku na vzduchu Kolín a svou účastí se zavazují jej respektovat.
 6. Prodejci mohou být soukromé osoby, podnikatelé nebo neziskové organizace.
 7. Soukromé osoby při prodeji vlastního majetku nemusí vydávat doklad o zaplacení, nemusí mít živnostenský list a obchodují na vlastní zodpovědnost dle platných předpisů ČR.
 8. Profesionální prodejci (podnikatelé) a neziskové organizace jsou povinni předem kontaktovat pořadatele a zajistit si od něj povolení k působení na trhu. Povolení není udělováno všem – více také viz bod 11. Dále jsou profesionální prodejci povinni viditelně na své prodejní místo umístit informace své živnosti/organizaci, především název, jméno a přímení, adresu, spojení a IČO a obchodovat na vlastní zodpovědnost podle platných předpisů ČR.
 9. Prodejci je pořadatelem během trhu zprostředkována část prostoru, která byla pořadatelem zajištěna u vlastníka pozemku (město Kolín) formou nezpoplatněného záboru veřejného prostranství/zeleně.
 10. Prostor je prodejci zprostředkován bezplatně, nevzniká na něj žádný nárok a pořadatel si vyhrazuje právo na základě vlastního rozhodnutí prostor neposkytnout..
 11. Prostor typicky nebude poskytnut prodejci, který hodlá prodávat zboží, které nesouzní s cíli a zaměřením trhu. Např. sortiment, se zázemím a marketingovou podporou velké mezinárodní nebo celostátně působící firmy, prodej z katalogů, MLM prodej, prodej erotického zboží nebo pornografie, prodej zboží podněcující politický extrémismus. Konkrétní příklady: Avon, Oriflame, Eurona, TianDe, Amway, Mary Kay, Tupperware, Dedra, “zázračné” hrnce a spotřebiče… Blešák na vzduchu si udržuje atmosféru komunitní akce pro soukromé osoby a profesionální prodejci bazarového zboží nejsou vítáni.
 12. Doprava zboží. Na místo konání trhu není možné vjet žádným motorovým dopravním prostředkem. Parkování je možné pouze na povolených místech, v přilehlých ulicích a parkovištích na vlastní náklady.
 13. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout prodejci působit na trhu, pokud jeho zboží je rozporu s dobrými mravy nebo platnými předpisy ČR, pokud prodejce porušuje poklidnou atmosféru trhu, neuposlechl pokyny pořadatele nebo z jiných závažných důvodů. Pořadatel má právo vyzvat prodejce k okamžitému opuštění trhu. V případě neuposlechnutí má pořadatel právo přizvat pomoc městské policie.
 14. Termín a čas trvání trhu je uveden vždy na Facebooku, webu, plakátech a dalších tiskovinách. V den akce je možno obsadit prodejní místa nejdříve v 8:00 ráno. Žádáme prodejce, aby přicházeli včas a odcházeli nejdříve při oficiálním konci trhu.
 15. Po ukončení prodeje je prodejce povinen na poskytnutém prostoru odstranit své odpadky, odnést neprodané zboží a v případě znečistění, poničení prostoru navrátit vše do původního stavu. V případě poškození veřejné plochy/zeleně prodejcem je povinen nahradit škody vůči městu Kolín a pořadateli.
 16. V případě velmi špatného počasí nebo ze zdravotních důvodů na straně pořadatele může pořadatel rozhodnout o zrušení trhu. O tom bude informovat na svém  a Facebooku.
 17. Jakékoliv nároky za případné vzniklé škody prodejce, ušlé zisky nebo jiné případné nároky jsou při zrušení trhu vůči pořadateli vyloučené.