Provozní řád

aktualizovaný, od 13. 4. 2023

 1. Blešák na vzduchu Kolín (dále jen “trh”) je bazar a setkání organizované neformální skupinou dobrovolníků, dvěma fyzickými osobami, (dále jen “pořadatel”) jako soukromá, nezisková akce s hlavním zaměřením na prodej/rozdávání/výměnu/nákup použitého zboží mezi fyzickými osobami.
 2. Veškeré osoby, které se zúčastňují trhu, obchodují a pohybují se na něm dobrovolně a plně na vlastní zodpovědnost. Zákonní zástupci zodpovídají za děti.
 3. Pořadatel nezodpovídá za bezpečí a zdraví osob přítomných na trhu.
 4. Posláním (zaměřením) blešáků je podporovat znovuvyužívání nepotřebných věcí a podpora komunitního a kulturního života v Kolíně, podpora lokálních výrobců a prodejců, neziskových organizací, vytvářet prostor pro setkávání a seznamování aktivních lidí z regionu.
 5. Osoba/organizace, která chce na tomto trhu prodávat nebo rozdávat svůj majetek/zboží (dále jen “prodejce”) a osoba, která trh navštívila nebo od prodejce nakupuje (dále jen „nakupující“) jsou vázány Provozním řádem Blešáku na vzduchu Kolín a svou účastí se zavazují jej respektovat.
 6. Prodejci mohou být soukromé osoby, podnikatelé nebo neziskové organizace.
 7. Prodejci soukromé osoby prodávající své nepotřebné věci se nemusí registrovat předem. Prodejci podnikatelé, tvůrci, nabízející na trhu své zboží nebo výrobky, jsou povinni se ohlásit a domluvit na povolení vstupu s pořadateli předem (ideálně e-mailem). Neziskové organizace, jsou povinny ohlásit se a domluvit na povolení vstupu s pořadateli předem.
 8. Prodejci soukromé osoby (fyzické osoby z pohledu zákona) při prodeji vlastního majetku nemusí vydávat doklad o zaplacení, nemusí mít živnostenský list a obchodují na vlastní zodpovědnost dle platných předpisů ČR.
 9. Podnikatelé jsou povinni viditelně své prodejní místo označit informacemi své živnosti/organizaci, především název, jméno a přímení, adresu, spojení a IČO a obchodovat na vlastní zodpovědnost podle platných předpisů ČR.
 10. Prodejci je pořadatelem během trhu zprostředkována část prostoru, která byla pořadatelem zajištěna u vlastníka pozemku (město Kolín) formou záboru veřejného prostranství/zeleně.
 11. Prostor je prodejci zprostředkován bezplatně, nevzniká na něj žádný nárok a pořadatel si vyhrazuje právo na základě vlastního rozhodnutí prostor neposkytnout.
 12. Na akci se neplatí vstupné, ale dobrovolný příspěvek do kasičky na stole organizátorů určený výhradně na provoz akce je vítán.
 13. Prostor typicky nebude poskytnut prodejci, který hodlá prodávat zboží nebo nabízet související služby, které nesouzní s cíli a zaměřením trhu. Např. sortiment, se zázemím a marketingovou podporou velké mezinárodní nebo celostátně působící firmy, prodej z katalogů, MLM prodej, prodej erotického zboží nebo pornografie, prodej zboží podněcující politický extrémismus. Konkrétní příklady: Avon, Oriflame, Eurona, TianDe, Amway, Mary Kay, Tupperware, Dedra, “zázračné” hrnce a spotřebiče… Blešák na vzduchu si udržuje atmosféru komunitní akce pro soukromé osoby a profesionální prodejci bazarového zboží nejsou vítáni.
 14. Doprava zboží. Na místo konání trhu není možné vjet žádným motorovým dopravním prostředkem. Parkování je možné pouze na povolených místech, v přilehlých ulicích a parkovištích na vlastní náklady.
 15. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout prodejci působit na trhu, pokud jeho zboží je rozporu s dobrými mravy nebo platnými předpisy ČR, pokud prodejce porušuje poklidnou atmosféru trhu, neuposlechl pokyny pořadatele nebo z jiných závažných důvodů. Pořadatel má právo vyzvat prodejce k okamžitému opuštění trhu. V případě neuposlechnutí má pořadatel právo přizvat pomoc městské policie.
 16. Termín a čas trvání trhu je uveden vždy na Facebooku, webu, plakátech a dalších tiskovinách. V den akce je možno obsadit prodejní místa nejdříve v 8:00 ráno. Žádáme prodejce, aby přicházeli včas a odcházeli nejdříve při oficiálním konci trhu.
 17. Po ukončení prodeje je prodejce povinen na poskytnutém prostoru odstranit své odpadky, odnést neprodané zboží a v případě znečistění, poničení prostoru navrátit vše do původního stavu. V případě poškození veřejné plochy/zeleně prodejcem je ten povinen nahradit škody vůči městu Kolín a pořadateli.
 18. V případě velmi špatného počasí nebo ze zdravotních důvodů na straně pořadatele může pořadatel rozhodnout o zrušení trhu. O tom bude informovat na svém webu www.blesaknavzduchu.cz, Facebooku a Instagramu.
 19. Jakékoliv nároky za případné vzniklé škody prodejce, ušlé zisky nebo jiné případné nároky jsou při zrušení trhu vůči pořadateli vyloučené.
 20. Na akci je pro účely další propagace pořízována foto a videodokumentace a to buď přímo organizátory akce nebo jimi pověřenými osobami a zástupci médií. V případě, že se v jakýchkoli kanálech Blešáku na vzduchu Kolín objeví nechtěné fotografie účastníka trhu, je oprávněn (ideálně e-mailem) požádat o její odstranění, čemuž bude vyhověno.